Tietosuojalauseke

1. Rekisterinpitäjä

Ilmari Kiannon Perinneyhdistys - KHPV ry.

2. Rekisteriasioita hoitava henkilö

Ari Järves, ari.jarves@khpv.org

3. Rekisterin nimi

Jäsenekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja peruste

Tietoja käytetään vain laskutusta ja yhdistksen sisäistä viestintää varten.

Henkilötietoja käsitellään henkilötietolain sallimissa ja edellyttämissä rajoissa.

Osa rekisteritiedoista saatetaan siirtää yhteistyökumppanin palvelimille teknisten vaatimusten vuoksi.

Yhteydenottajalla on oikeus pyytää tietojen poistamista ilmoittamalla siitä sähköpostitse rekisterinhoitajalle.

5. Rekisterin tietosisältö

Henkilörekisteri sisältää seuraavia tietoja:

Nimi, puhelinnumero, sähköposti ja osoitetiedot.

Rekisterinpitäjän muistiinpanoja käydystä viestinnästä

6. Tietojen luovutus

Rekisterin tiedot ovat ainoastaan yhdistyksen käytössä, paitsi yhdistyksen käyttäessä ulkoista palveluntarjoajaa.
Tietoja ei kuitenkaan luovuteta yhdistyksen ulkopuolelle tai sen yhteistyökumppaneiden omaan käyttöön, paitsi lainsäädännön velvoittaessa tai tilatun palvelun tai tavaran toimittamiseen.

7. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Henkilötietoja ei siirretä Euroopan Unionin ulkopuolelle, ellei se ole yhdistyksen tai sen yhteistyökumppanin teknisen toteutuksen varmistamiseksi tarpeellista.

Rekisteröidyn henkilötiedot hävitetään rekisteröidyn pyynnöstä, ellei lainsäädäntö estä tietojen poistamista.

8. Tarkastusoikeus ja tarkastusoikeuden toteutuminen

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa itseään koskevat tiedot asiakasrekisteristä. Tarkastuspyyntö on tehtävä henkilökohtaisesti tai kirjallisesti. Tiedot annetaan kirjallisesti tai asiakas voi tulla tutustumaan niihin erikseen sovittavalla tavalla.

10. Tiedon korjaaminen ja tiedon korjaamisen toteutuminen

Rekisterinpitäjän on oma-aloitteisesti ja asiakkaan vaatimuksesta oikaistava, poistettava tai täydennettävä rekisterissä oleva, käsitellyn tarkoituksen kannalta virheellinen, tarpeeton tai puutteellinen tieto.

11. Muut mahdolliset oikeudet

Rekisterin tiedot ovat salassa pidettäviä. Niitä luovutetaan vain osallistujaan tai lakiin perustuvan tiedonsaantioikeuden nojalla.

12. Rekisteröidyn informointi

Rekisteriseloste on nähtävänä yhdistyksen verkkosivuilla www.khpv.org.